Leger des Heils uniform


De oprichter van het Leger des Heils, William Booth zag zijn organisatie als een groep christenen waarmee hij ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht. De betrokkenen geloven dat het evangelie vraagt om daadwerkelijke actie. Een op militaire leest geschoeide organisatie lag daardoor voor Booth voor de hand. En bij een militaire organisatie horen ook militaire rangen. Heilssoldaten, de ‘gewone’ belijdende leden van het Kerkgenootschap van het Leger des Heils, hebben geen rang. Officieren daarentegen wel. Officieren zijn heilssoldaten die een plaats in de maatschappij hebben opgegeven in antwoord op de geestelijke roeping om hun tijd, gaven en energie te wijden aan de dienst van God en mensen. Nadat zij de vereiste periode van opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, worden zij bevestigd als officier en uitgezonden in dienst van het evangelie van Jezus Christus. Alida Bosshardt was een bekende Nederlandse officier van het Leger des Heils.

Ook geïnteresseerden die geen heilssoldaat willen zijn, kunnen lid zijn van het kerkgenootschap. Zij onderschrijven wel de doelstellingen van het Leger des Heils, maar leggen geen belofte af en dragen geen uniform. Zij worden adherentleden genoemd.

Het Leger des Heils uniform is prachtig, maar bijna niemand wil het meer aan. Twee jaar geleden kwam ik in Utrecht – Oude Gracht 99: het voormalige Diaconie Oude Mannen en Vrouwen Huis: nu restaurant Oudaen -. een man in het Leger des Heils uniform tegen en fotografeerde hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *